คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน