กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวรพน พรหมศิริ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวาฤทัย ภูรินิรันดร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2