กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 055-856343

นายวัชร กล่อมเสียง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1