กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 055-856343
อีเมล์ : manfa@mbp2.ac.th

นายมณตรี สิงห์วี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 055-856343
อีเมล์ : montree@mbp2.ac.th

นายครรชิต กอเฮง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 055-856343
อีเมล์ : aortkme@hotmail.com

นางนาฏชนก สิงห์วี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 055-856343
อีเมล์ : natsu_jang13@hotmail.com

นายรัชพล บุตรเล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 055-856343
อีเมล์ : ratchaphon@mbp2.ac.th

นางสาววรินดา ลอสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 055-856343
อีเมล์ : warinda@mbp2.ac.th