วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ภายในปี 2559 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูเป็นครูมืออาชีพ บริหารสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน