รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 
 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ  2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  จำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด  122  คน  
 
ข้อมูลทั่วไป   จำนวน(คน)    ร้อยละ หมายเหตุ
1.  เพศ
 • ชาย
 • หญิง
 
59
63
 
48.36
51.64
 
2.  อายุ         
 • ต่ำกว่า 20 ปี    
 • 21 - 40 ปี     
 • 41 – 60 ปี          
 • 60 ปีขึ้นไป
 
20
47
40
15
 
16.39
38.52
32.79
12.30
 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด
 • ประถมศึกษา                      
 • มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า                    
 • ปริญญาตรี              
 • สูงกว่าปริญญาตรี       
 
56
62
4
0
 
45.90
50.82
3.28
0.00
 
4.  สถานภาพของผู้มารับบริการ
 • เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร     
 • ผู้ประกอบการ   
 • ประชาชนผู้รับบริการ    
 • องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน
 • อื่นๆ  โปรดระบุ  นักเรียน
 
64
0
56
0
2
 
52.46
0.00
45.90
0.00
1.64
 
 
สรุป  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  51.64  ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ  21-40  ปี  คิดเป็นร้อยละ  38.52  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  50.82  และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  52.46 
 
 
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ(คน) ค่า     เฉลี่ย ร้อยละ
5 4 3 2 1
1. ด้านเวลา
 1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
0 43 76 3 0 3.33 66.56
 1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ 0 35 80 7 0 3.23 64.59
รวม 6.56 65.57
2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
1 35 59 27 0 3.08 61.64
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 1 29 65 27 0 3.03 60.66
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 0 26 64 32 0 2.95 59.02
รวม 9.07 60.44
3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
5 64 47 6 0 3.56 71.15
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 2 36 68 16 0 3.20 63.93
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น 1 25 72 24 0 3.02 60.49
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน,ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ 3 26 79 24 0 3.07 61.31
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 0 18 79 25 0 2.94 58.85
รวม 15.79 63.15
4.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
1 23 70 28 0 2.98 59.51
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 0 16 81 25 0 2.93 58.52
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 0 15 80 27 0 2.90 58.03
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ  0 33 71 18 0 3.12 62.46
รวม 11.93 59.63
5. ท่านมีความพึงพอใจพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด 5 17 71 29 0 2.98 59.67
สรุป    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเวลา  ในเรื่องการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ  66.56  และความรวดเร็วในการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  64.59  ตามลำดับ
          ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  ใน 3 ลำดับ ประกอบด้วย        การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  61.64  รองลงมาเป็นการจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้  คิดเป็นร้อยละ  60.66  และการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง         คิดเป็นร้อยละ  59.02  ตามลำดับ
          ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ  ใน 3 ลำดับแรก  ประกอบด้วย        ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  71.15  รองลงมาเป็นความเต็มใจและความพร้อม          ในการให้บริการอย่างสุภาพ  คิดเป็นร้อยละ  63.93  และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง        ตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ  คิดเป็นร้อยละ  61.31  ตามลำดับ 
          ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ใน 3 ลำดับ  ประกอบด้วย         ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  62.46  รองลงมาเป็นความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ  คิดเป็นร้อยละ  59.51 และจุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก  คิดเป็น        ร้อยละ  58.52  ตามลำดับ     
          ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ  3  (ระดับปานกลาง)
 
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ทั้ง 4 ด้าน ของ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
                                      คิดเป็นร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้อยละ
1. ด้านเวลา
65.57
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
60.44
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
63.15
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
59.63
รวม  4  ด้าน   คิดเป็นร้อยละ
62.20
 
          จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ  4  ด้านของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ในด้านเวลาการปฏิบัติงาน  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ประจำปี 2559  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ  62.20
 

Adobe Acrobat Document รายงายความพึงพอใจต่อการให้บริการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.75 KB