หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document จรรยาบรรณวิชาชีพ-ที่ยังนำมาใช้ในปีการศึกษา 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.77 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ที่ยังคงนำมาประกอบใช้ในปีการศึกษา 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.83 KB
Adobe Acrobat Document -ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ที่ยังนำมาใช้ในปี2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.88 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546-ที่ยังนำมาประกอบใช้ในปี2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู-หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว20 ลว 9 ธ.ค.59   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.66 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู-.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว21 ลว 5 ก.ค. 60   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การย้ายของข้าราชการครู--หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว24 ลว 28 ธ.ค.59   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
Adobe Acrobat Document การประเมินผลการปฏิบัติงานหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว6 ลงวันที่ 28 มีนาึคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
Adobe Acrobat Document การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย-หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลว 25 ต.ค. 61   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
Adobe Acrobat Document การประเมินผลการปฏิบัติงาน-27-หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การประเมินผล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 557.48 KB
Adobe Acrobat Document การประเมินประปฏิบัติงานด้วย ว.21-เลขหนังสือ ศธ 0206.3/ว.21   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB