แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การบริหารงบประมาณ และโครงการ
การประมาณรายการรายรับ
การประมาณรายการรายรับ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 (10 มิ.ย. 62)
ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กาแพงเพชร
Adobe Acrobat Document แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.9 KB