ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

การให้บริการห้องโสตทัศนูปกรณ์
วันที่
เรื่อง
24-พ.ค.-62
ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
08-มิ.ย.-62
ค่ายรักการอ่าน 62 โครงการค่ายพัฒนาชีวิตด้วยทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ 
12-มิ.ย.-62
จัดทำพานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13-มิ.ย.-62
งานเลี้ยงต้อนรับครูผู้ช่วย และครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
พร้อมแสดงความยินดีและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนครู
23-ก.ย.-62
รับการประเมินโรงเรียน
30-ก.ย.-62
ครูที่ปรึกษาให้ข้อมูลนักเรียนแต่ละระดับชั้น
04-ต.ค.-62
ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 4-9 ต.ค. 62
29-ต.ค.-62
การมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
19-พ.ย.-62
ธนาคารประชาสัมพันธ์การทำบัตรเครดิต
27-พ.ย.-62
กิจกรรมโครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ
14-ก.พ.-63
กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562
11-มี.ค.-63
การอบรมโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟ – ใส่หมวกกันน็อกสายรัดคาง
19-เม.ย.-63
ประเมินการเลื่อนเงินเดือน
20-พ.ค.-63
อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  โดยใช้ Google Classroom
21-พ.ค.-63
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนออนไลน์
09-ก.ค.-63
นิเทศน์ติดตามเพื่อพัฒนาศักยภาพตามบริบทความต้องการ
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
11-ส.ค.-63
อบรมโครงการรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติดของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ 
17-ส.ค.-63
การอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพผู้เรียน