คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Word Document ขั้นตอนการขอรับบริการการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.88 KB
Word Document ขั้นตอนการขอรับบริการ การขอใบแทนเอกสารที่ชำรุดหรือสูญหาย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83 KB
Word Document ขั้นตอนการขอรับบริการ การขอย้ายเข้าเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.5 KB
Word Document ขั้นตอนการขอรับบริการ การขอย้ายออก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74 KB
Word Document ขั้นตอนการขอรับบริการ การขอเทียบโอนผลการเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB