กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ 2551
2
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2561
3
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
4
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
5
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
6
กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
7
กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเืดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
8
การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน 2551
9
การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
10
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2549
11
จ่ายเงินเดือนโดยคำสั่งลงโทษทางวินัย ได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง
12
ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการรายงานการดำเนินการทางวินัยฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
13
ซักซ้อมความเข้าใจการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติผิดประเวณีต่อบุคคลอื่นหรือคู่สมรสของผู้อื่น
14
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
15
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
16
ระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
17
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
18
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
19
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
20
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
21
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
22
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
23
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
24
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
25
ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2548
26
ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. 2548
27
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
28
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539
29
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
3
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
4
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
5
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
7
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
8
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๓
9
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
10
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
11
ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
12
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
13
กำชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
14
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว๑๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ กระทรวงศึกษา
17
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
18
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ
1
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
2
ระเบียบการเบิกจ่าย
3
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุม
5
ค่าเช่าบ้าน
6
ค่ารักษาพยาบาล
7
ค่าการศึกษาบุตร
8
กองทุน/โครงการอาหารกลางวัน
9
การจัดซื้อจัดจ้าง
10
ค่าสาธารณูปโภค
11
การเงิน การบัญชีและระบบ GFMIS (KTB)
12
เงินรายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค
13
เงินอุดหนุน